798 028 973

biuro@serwisbudkom.pl

PROFESJONALNY
SERWIS

OBSŁUGA
INFORMATYCZNA

SMARTFONY
I TABLETY

MATERIAŁY
EKSPLOATACYJNE

AKCESORIA
I PERYFERIA

Regulamin świadczenia usług:

1. Właścicielem serwisu i sklepu komputerowego jest FHU BudKom Krzysztof Budowicz NIP: 845-166-93-82, z siedzibą w Mikołajkach, zwany dalej Serwisem.

2. Poniższy regulamin określa zasady dokonywania wszelkich czynności przez Serwis.

3. Każdy klient oddający sprzęt do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Oddając sprzęt do naprawy, Klient dobrowolnie akceptuje niniejszy regulamin. Jest to zarazem umowa, na której podstawie jest świadczona usługa naprawy i ona reguluje prawa i obowiązki z tego tytułu. Wszelkie inne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowanie przez obie strony.

4. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot zlecający Serwisowi świadczenie usługi serwisowej.

5. Usługa serwisowa to usługa polegająca na wykonaniu prac konserwacyjno-naprawczych na sprzęcie i/lub oprogramowaniu Klienta.

6. Serwis, mimo dołożenia wszelkich starań w kwestii bezpieczeństwa danych, nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i programów. W związku z tym prosimy o sporządzenie kopii zapasowej danych przechowywanych na dysku twardym i/lub innych nośnikach danych lub poinformowanie serwisu o wykonaniu kopii danych jeśli jest wymagana (usługa płatna). Oprogramowanie nie jest objęte warunkami gwarancji.

7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za używane i zainstalowane przez Klienta nielicencjonowane (nielegalne) oprogramowanie oraz inne dane na dyskach twardych i/lub innych nośnikach danych przekazanych razem ze sprzętem do naprawy. Serwis w żaden sposób nie ingeruje w dane zgromadzone na urządzeniach Klienta.

8. Diagnostyka sprzętu komputerowego będzie dotyczyć wyłącznie usterki podanej przez Klienta. Diagnostyka jest płatna jedynie w przypadku braku zgody na naprawę w Serwisie. Opłata nie jest pobierana, gdy naprawa jest niemożliwa bądź naprawa jest nieopłacalna.

9. Serwis wydaje uszkodzone części na życzenie Klienta.

10. Przybliżony zakres usług oraz ich ceny są podawane po wykonaniu diagnostyki. Wszystkie podawane kwoty są kwotami brutto.

11. Aktualny cennik usług jest do wglądu w siedzibie Serwisu. Należy również wziąć pod uwagę, ze są to ceny orientacyjne i rzeczywiste opłaty są ustalone indywidualnie i zależą od rodzaju wykonywanych prac i czasu trwania. Przybliżona wycena naprawy/diagnostyki zostaje podana w momencie przyjęcia sprzętu

12. Na usługi Serwis udziela 30 dni gwarancji (nie jest nią objęte oprogramowanie i sprzęt po zalaniu). Odrębną gwarancją stanowi gwarancja na ewentualnie użyte części.

13. Podany czas naprawy jest terminem orientacyjnym i może ulec zmianie o czym Klient będzie informowany.

14. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie zainstalowanych przez Klienta programów i sprzętu wynikłe z przyczyn od niego (Serwisu) niezależnych, w szczególności gdy wykryte zostanie wykorzystanie oprogramowania nielegalnego lub powszechnie uznanego za niebezpieczne.

15. Serwis zobowiązany jest świadczyć usługi z najwyższą starannością i ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywane usługi.

16. Reklamacja składana przez Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna być zgłoszona osobiście lub sporządzona w formie pisemnej i dostarczona do siedziby Serwisu. Za reklamacje nieuzasadnione (tj. sprzęt jest sprawny lub reklamacja dotyczy czynności niewykonywanych przez Serwis) może zostać pobrana opłata wg. aktualnego cennika.

17. Serwis rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od daty jej doręczenia. Termin może się wydłużyć, w przypadku wysyłki sprzętu do serwisu producenta.

18. Za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie naprawy Serwis nie ponosi odpowiedzialności.

19.W przypadku prawidłowego wykonania usługi, bądź w przypadku jej niewykonania z winy Klienta, przysługuje opłata zgodna z cennikiem.

20. Sprzęt nieodebrany przez Klienta w ciągu 90dni od przyjęcia zlecenia, uważa się za porzucony i przechodzi na własność Serwisu.

21. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.

22. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, cenniku oraz samej strony internetowej bez uprzedniego informowania Klientów.

Polityka prywatności

 1. Postanowienia ogólne
 2. Cel i zakres zbierania danych
 3. Podstawa przetwarzania danych
 4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 5. Pliki „Cookies”
 6. Postanowienia końcowe
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej serwisbudkom.pl. jest KRZYSZTOF BUDOWICZ wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "BUDKOM" KRZYSZTOF BUDOWICZ, adres siedziby: PLAC WOLNOŚCI 4/6, adres do doręczeń: PLAC WOLNOŚCI 4/6, NIP: 8451669382 , REGON: 280338791, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą.
  2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  3. 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
   1. przetwarzane zgodnie z prawem,
   2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
   3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
  1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
   1. kontaktowania się z usługobiorcą (klientem)
  2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
   1. Imię i nazwisko,
   2. Adres e-mail,
  3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
   1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
   2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
   3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.
 3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
  1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem.
  2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
   1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
   2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
  3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b).
 4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
  1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  3. W celu realizacji uprawnień, o któych mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. PLIKI "COOKIES"
  1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
  2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
  3. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:
  4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. POSTANIOWIENIA KOŃCOWE
  1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.